Produktion af møbler

Produktion af møbler Minimum 18 deltager
Fagnummer 06192

Avanceret brug af El-håndværktøj

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde relevant el-håndværktøj til udførelse af komplicerede samlinger i konstruktionstræ.

Eleven kan fremstille og anvende relevante hjælpeværktøjer og skabeloner til brug for fræsning, skæring og boring.

Eleven kan vælge og redegøre for stålkvalitet og skærevinkler, samt disses betydning for det færdige resultat.

Eleven kan indrette arbejdsstedet forsvarligt og hensigtsmæssigt i forhold til fleksibilitet og sikkerhed, samt udføre opgaver med el-håndværktøj ud fra kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Fagnummer 06386

Plademøbler og massivt træ

Varighed: 17,5 dage
AMU-pris: Kr. 2.170,00
Uden for målgruppe: Kr. 11.280,88
Kan innovativt fremstille relevante tegninger og dokumentation ved brug af IT samt inddrage formgivning og design. Kan gøre rede for gældende miljø- og sikkerhedsregler.

Kan innovativt udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber, bearbejdningsmuligheder og miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.

Kan innovativt udvælge samlingsmetoder, maskintyper og værktøjer til produktion af plademøbler og massivt træ. Kan redegøre for produktionsflow og logistik i en serieproducerende virksomhed.

Kan innovativt udvælge limtype ud fra anvendelsesområde herunder trætørring, træsort og åbningstid, foretage blanding af lim, beregne areal, pressetryk og afhærdningstid.

Kan innovativt opstille og betjene standard- og specialmaskiner og dertil hørende værktøj til plade- og massivtræsmøbler. Kan anvende CNC til ikke rette komponenter.

Kan innovativt vælge og anvende forskellige beslagsystemer.

Kan innovativt udvælge pudse- og påføringssystem til bearbejdning i gennemløb og udvælge relevante overfladebehandlingsmaterialer.
Fagnummer 31577

Design, produktudvikling og produktionsmodning

Varighed: 18 dage
AMU-pris: Kr. 2.232,00
Uden for målgruppe: Kr. 12.570,70
Fagnummer 40238

Pudse- og slibematerialer, træindustri

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 916,15
Målgruppe: Adgang til uddannelsen har faglærte i træindustrien eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kender til slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde.
Deltagerne kan vælge korrekt pudsebånd til en given pudseopgave af træmaterialer og mellemslibning af lakerede overflader i træindustrien.
Deltagerne kan vælge korrekt pudsemateriale til kantslibning af profilerede kanter ud fra båndets sammensætning af slibemiddel og rygmateriale.
Deltagerne kan vælge den korrekte opbevaringsmetode til pudsematerialer ud fra rumtemperatur, luftfugtighed og lokaleindretning.
Deltagerne kan anvende sikkerhedsudstyr og rensevæsker efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning.
Fagnummer 40275

Geometri og projektionstegning i træindustrien

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.370,00
Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse indenfor træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Deltagerne kan udføre projektionstegninger i retvinklet projektion og opdele konstruktionstegninger i snitbilleder samt udføre grundlæggende geometriske konstruktioner. Deltagerne kan anvende korrekte stregtyper og papirformater til opgaverne.
Fagnummer 40276

Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.370,00
Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse indenfor træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Deltagerne kan ved hjælp af almindelige tegneredskaber manuelt udføre og fremstille perspektiv- og frihåndstegninger til at anskueliggøre et produkts visuelle form. Deltageren kan udføre dette ud fra et givet samt et selvtænkt produkt. Deltagerne kan anvende tegneredskaber, papirformater og diverse måleudstyr.
Fagnummer 40287

Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.360,00
Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse indenfor træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Deltager kan anvende reglerne ifølge ”Dansk Vindues Certifikat” (DVC) og kan i praksis arbejde efter de tekniske bestemmelser ifølge brancheforeningen “VinduesIndustrien”. Deltagerne kan vurdere træets kvalitet og anvendelighed ud fra vækst, træfugtighed og tolerancer. Deltagerne kan grundlæggende vurdere og etablere arbejdspladsen via en arbejdspladsvurdering (APV), så produktionen foregår på en hensigtsmæssig måde.
Fagnummer 40296

Renovering af ældre møblers overflade

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.390,25
Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse iden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Deltagerne kan ud fra en vurdering af møblets overflade foretage konservering og restaurering samt vælge de rette teknikker til en given opgave. Deltagerne kan foretage den rette pudsning og polering med sprit og schellak samt anvende celluloselak og tokomponent syrehærdende lak både ved mat og blankpolering. Deltagerne kan endvidere opsætte en ziehklinge. Deltagerne kan ud fra sikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder arbejdshygiejniske brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade, vælge og benytte det rette sikkerhedsudstyr i forbindelse med anvendelse af bejdser, lakker og lime samt rengøre værktøjet under hensyn til personlig sikkerhed.
Fagnummer 40297

Renovering af ældre møbler

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.390,25
Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse iden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Deltagerne kan ud fra en vurdering af møblets tilstand foretage konservering, og renovering samt vælge de rette teknikker til en given opgave. Deltagerne kan foretage reparationer af massivt og fineret træ under hensyn til møblets stil og historie samt foretage det rette materialevalg.
Deltagerne kan foretage den korrekte pudsning og kender til beslægtede fagområder som f.eks. malearbejde, billedskærerarbejde, trædrejning, intarsiaarbejde, møbelpolstring, gørtlerarbejde, m.m. med henblik på eventuelt at inddrage disse i forbindelse med specielle opgaver.
Fagnummer 40746

Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.360,00
Målgruppe: Medarbejdere i træ- og møbelindustrien, der arbejder med maskiner. Deltageren har kendskab til generelle sikkerhedsmæssige regler for maskinanvendelse samt til de risikofaktorer, der påvirker egen arbejdssituation inden for træ- og møbelindustrien.

Deltageren kan medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet, for eksempel via www.maskinkørekort.dk, samt via lovgivning, vejledninger og andet materiale fra Arbejdstilsynet, Industriens Branche-arbejdsmiljøråd og Arbejsmiljørådet.
Fagnummer 42204

Arbejdsmiljø i træindustrien

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.070,00
Målgruppe: Personer der har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Deltagerne kan selv og via sikkerhedsorganisationen deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden. Deltagerne kan vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP). Deltagerne kan medvirke i APV -forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden og kan kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads og pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds og miljøproblemer. Deltagerne kan forstå sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer og forstå sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø. Deltagerne kan redegøre for sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner, og har et overordnet kendskab til maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift. Deltagerne kender de væsentligste arbejdsmiljøproblemer der er inden for branchen, og forstår sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø.
Deltagerne kender sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden.
Fagnummer 43938

Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 558,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.930,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder. Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- og informationsstrømme og tværgående aktiviteter.
Fagnummer 43939

Systematisk problemløsning for operatører

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.360,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder. Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.
Fagnummer 44099

Træarter,svind og opskæringsformer

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 800,00
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet. Deltageren vælger egnede opskæringsformer til forskellige konstruktionsopgaver og kan artsbestemme træ ud fra vedets farve og celleopbygning og vælge egnede træarter ud fra materialets holdbarhed og udseende.
Deltageren har kendskab til træs anvendelse og vands indvirkning på træ herunder de forskellige tørhedsgrader ved anvendelse af svindtabeller samt begrebet bæredygtigt skovbrug.
Fagnummer 44204

Bearbejning på kehlemaskiner, træ

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.660,75
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet. Ved opstilling af og bearbejdning på kehlemaskiner anvender deltagerne kehlemaskiner med flere spindler til fremstilling af møbel- og bygningskomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, f.eks. multisavning, firkanthøvling til laminering, karm, post, rammestykker, rustikbrædder, gulvbrædder, rammelister, skyggelister, fodlister og gerigter.
Deltagerne kan anvende maskiner med NC-styrede spindler og indtaste NC-programmer.
Deltagerne kan ud fra formler og tabeller beregne skærehastighed, omdrejningstal, og fremføringshastighed i forhold til værktøjets standtid og emnets overfladekvalitet. Deltagerne kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger. Deltagerne kan arbejde efter sikkerhedsforskrifter ved automatiserede maskiner. Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med bearbejdning på kehlemaskine.

Fagnummer 44228

Pladematerialer, lim og finer

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.360,00
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet. Deltageren kan vælge materialer til fremstilling af møbler og bygningskomponenter på baggrund af kendskab til fremstillingsprocesserne for krydsfiner og spånplader. Deltageren får kendskab fremstillingen af fiberplader og forskellen på hårde, halvhårde og porøse fiberplader.
Deltageren får kendskab til de forskellige limningsklasser samt forskellen imellem stavlimede og bloklimede møbelplader og deres anvendelsesområder.
Deltagerne får kendskab til finerfremstilling herunder finerskrælning, knivskåret, slyngskåret og savskåret.
Deltagerne kan vælge den mest hensigtsmæssige limtype til en given opgave på baggrund af viden om de forskellige limtypers tekniske egenskaber, herunder ventetid, åbne-/lukketid, pressetid samt fysisk og kemisk hærdende limtyper og hærdningsdosering.
Deltagerne får kendskab til forskellige pladematerialers limbarhed, herunder fiberplader, spånplader, møbelplader og krydsfinèr samt limning af laminat og folie. Deltagerne får kendskab til henholdsvis udendørs og indendørs limninger.
Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse af limtyper.
Fagnummer 44257

CNC - programmering fra CAD til CAM 2D

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.278,45
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet. Deltageren kan ved hjælp af CAD/CAM udføre et helt arbejdsforløb CAD–CAM–CNC inden for træindustriens område.
Deltageren kan anvende CAD-anlæggets menuopbygning og tegnefaciliteter til fremstilling af konturtegninger i 2D og kan arbejde med de mest almindelige formater for udvekslingsfiler samt foretage filudveksling mellem CAD- og CAM-systemer.
Deltageren kan overføre tegninger til CAM-software, vælge postprocessor til aktuel CNC-maskine, vælge værktøj, indlægge værktøjsbaner på tegning, simulere værktøjsbaner i CAM-software.
Deltageren kan anvende CAD/CAM-anlægget på en rationel måde, således at programmeringstiden minimeres.
Deltageren kan dokumentere eget arbejde i form af simulering.


Fagnummer 44341

PTP teknik, træ

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder indennfor jobområdet. Deltagerne kender bestykningsmulighederne på PtP boremaskiner, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer.

Ved bearbejdning af diverse pladematerialer på PtP boremaskine som anvendes inden for træindustrien, kan deltageren fremstille programmer, hvor der anvendes horisontale og vertikale boreoperationer samt not- og fræseoperationer med dialogprogrammering.

Deltageren kan arbejde med værktøjskompenseringsbaner ved fræsning.

Deltagerne kan vælge korrekt værktøj ud fra maskinens bestykning til den givne opgave
samt udmåle og montere værktøjer på maskinen (bor og fræseværktøjer), indtaste data i styringens værktøjsbank samt indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave.

Deltagerne kan starte maskinen og gennemføre kørsel til referencepunkt og udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræse- og boreopgaver ved bl.a. vekseldrift.

Deltagerne kan endvidere arbejde efter sikkerhedsforskrifter der relaterer til automatiserede maskiner og kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med CNC- bearbejdning.
Fagnummer 44348

3D kant - og overfladebearbejdning på træemner

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.288,45
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområdet eller tilsvarende område. Deltageren kan via CAD-software fremstille 2D-tegninger og anvende de forskellige redigeringskommandoer til at fremstille 3D solid modeller til visualisering.
Deltageren kan dokumentere eget arbejde i form af udskrifter på printer/plotter og filer.
Deltageren kan anvende korrekte arbejdsstillinger og andre ergonomiske foranstaltninger ved betjening af computeren.
Fagnummer 44359

Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemask.

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 496,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.758,20
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet. Deltageren kan udføre den daglige vedligeholdelse og skift af vendeplatter, herunder tilspænding i henhold til gældende brugervejledning for det enkelte værktøj.
Deltagerne kan bestemme en slibeskives anvendelsesområde ud fra de påtrykte betegnelser for slibemiddel, kornstørrelse, hårdhed, struktur og bindemiddel og kan vælge den korrekte skivesammensætning og skiveform til en given slibeopgave af skærende værktøjer i træindustrien.
Deltageren kan foretage opstilling på profilslibemaskine samt foretage slibning, kontrol, montering og afprøvning af profilknivhoveder med rygfortanding.
Deltageren kan endvidere anvende køle- og rensevæsker efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning.
Fagnummer 44400

Bearbejdning på dobbelttapper

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet. Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade - og bygningskomponenter samt komponenter i massivt træ inden for møbelindustrien.

Deltageren kan anvende forskellige opstillingsteknikker til opstilling af dobbelttapperen, herunder indstilling af vinkelretheden på kædebanen.

Deltageren anvender maskinens pneumatiske og el-pneumatiske indstillingsmuligheder til f.eks. afbrudt notning, falsning og/eller profilering.

Deltageren kan anvende dobbelttappermaskiner til fremstilling af pladekomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, herunder parallelskæring og profilering.

Deltageren kan benytte de forskellige værktøjstyper der anvendes til bearbejdning af bygnings- og møbelkomponenter.

Deltageren kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger.

Deltageren kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning

Fagnummer 44576

Indvendige trapper, beregning og vedligeholdelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.930,00
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltagerne kan anvende relevant måleudstyr til opmåling af trapperum med hensyn til opsnøring og opbygning af en kvartsvingstrappe ved anvendelse af IT til visualisering af forslag til trappeløsninger.

Deltagerne kan endvidere vejlede kunderne i materialevalg ud fra trappens anvendelse og rummets arkitektur og kan beregne priser, således at kunden får de optimale betingelser for at vælge imellem forskellige løsningsmuligheder.

Deltagerne kan vejlede kunderne i vedligeholdelsen af eksisterende og nye trapper ud fra den oprindelige overfladebehandling og trappens anvendelse.
Fagnummer 44727

CNC - styret overfræser, maskinlære,træ

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 906,15
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltageren kender bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer.

Deltageren kan gennemføre kørsel til referencepunkt, udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræseopgaver

Deltageren kan endvidere udvælge, montere og udmåle værktøj og indtaste data i værktøjsbank samt udmåle emnenulpunkt og indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave.

Deltageren kender endvidere forskel på maskin- og emnenulpunkter.
Fagnummer 44852

Fixturer i plane emner på CNC - overfræser,træ

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.602,30
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltageren kan anvende CNC-maskinen til fremstilling af fixturer til emner, der kræves fastholdt med vakuum og vælge egnede pladematerialer til opbygning af fixturer ud fra hensyn til materialetæthed og formstabilitet.
Deltageren kan vælge CAD tegning til emnet, der skal bearbejdes, og tegningen tilpasses til fixturfremstilling og kan vælge korrekt værktøj.
Deltageren kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med CNC-bearbejdning.
Fagnummer 44895

Fixturer, krumme emner på CNC - overfræser,træ

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.602,30
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltageren kan anvende CNC-maskinen til fremstilling af fixturer med dobbeltkrumme overflader til formspændte pladeemner samt til kant - og overfladefræsning af møbel - og bygningskomponenter og kan desuden vælge egnede pladematerialer til opbygning af fixturer ud fra hensyn til materialetæthed og formstabilitet.
Deltageren kan vælge CAD tegning til emnet, der skal bearbejdes og tegningen tilpasses til fixtur fremstilling og kan vælge korrekt værktøj.
Deltageren kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med CNC-bearbejdning.
Fagnummer 44896

Optimering af processer på CNC overfræser

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.278,45
Ved hjælp af CAD/CAM kan deltagerne udføre et helt arbejdsforløb CAD–CAM–CNC.
Deltageren kan overføre CNC-program til overfræser, foretage prøvekørsel og bearbejde emne på CNC-maskine
Deltageren kan opstille, betjene og bearbejde massivt træ på CNC-styret overfræser og indtaste værktøjsdata, herunder optimale bearbejdningshastigheder og korrekte værktøjsdiametre.
Deltageren kan vælge og montere korrekt værktøj, tilføje værktøjskompenseringsbaner og udmåle programnulpunkter samt montere færdige fixturer på CNC-maskinens arbejdsbord og endvidere foretage omfræsninger med profilværktøjer både på langs og på tværs af træets fiberretning.
Deltageren kan anvende CAD/CAM-anlægget på en rationel måde, således at omstillingstiden minimeres på maskinen.
Deltageren kan arbejde efter Arbejdstilsynets love og regler om automatiserede maskiner og maskinanlæg.
Fagnummer 44897

Tegningsfremstilling i CAD, træindustri

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.755,75
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Ved fremstilling af elektroniske tegninger kan deltagerne fremstille 2D-tegninger indeholdende målsætning og laghåndtering samt redigere og tilpasse tegninger, så disse kan anvendes som konstruktions-, del- og oversigtstegninger og kan anvende standardiserede tegne- og redigeringskommandoer.

Deltagerne kan anvende de mest almindelige formater for udvekslingsfiler samt foretage filudveksling imellem CAD-systemer.

Deltageren kan anvende korrekte arbejdsstillinger og andre ergonomiske foranstaltninger ved betjening af computeren.
Fagnummer 44898

Skafteværktøjer, træindustri

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 906,15
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser Deltageren kender forskellige ISO- og HSK-optagelser til CNC-maskinen
Deltageren kan montere skafteværktøjer med lige skaft i værktøjsholdere med klemmetang og omløber samt med Hydro-tilspænding eller Tribos i henhold til den europæiske standard DS/EN 847-2.
Deltageren kender beregnings metoden ”kompenseret fremføringshastighed”
Deltageren kan vælge platter til en given arbejdsopgave og foretage udskiftning af bagplatter og platter fremstillet af HW (ubelagt hårdmetal) og HC (belagt hårdmetal).
Deltagerne kan anvende rensevæsker og olier efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning.
Fagnummer 44900

Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 496,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.748,20
Ved fremstilling af bygningssamlinger på standardmaskiner kan deltagerne anvende følgende maskiner: Afkorter, båndsav, afretter, tykkelseshøvl, rundsav, div. bore- og stemmemaskiner, båndpudser, fræser og tapfræser. Deltagerne kan foretage systematisk opstilling og kan udvælge korrekt værktøj til en given opgave.

Deltagerne kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning
Fagnummer 44901

Kantlimer, opstilling og betjening

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.278,45
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tilbydes AMU ¿ uddannelser. Ved opstilling og betjening af kantlimer kan deltagerne anvende kantlimemaskinen til kantlimning med lister og rullevarer, forfræsning, kapskæring, egalisering, fas-profilfræsning og kantpudsning.
Deltagerne kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger.
Deltagerne har kendskab til de forskellige værktøjstyper der anvendes på kantlimeren.
Deltagerne kender forskellige limtyper og deres anvendelsesområder.
Deltagerne kan foretage kvalitetskontrol af det færdige arbejde, herunder kontrol af limfugens vedhæftning.
Deltagerne kender forskellige materialers indvirkning på limens afhærdning, herunder træfugtighed og materialernes varmefasthed.
Deltagerne kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning
Fagnummer 44902

Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.930,00
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Ved fremstilling af del- og konstruktionstegninger kan deltagerne med udgangspunkt i Dansk Standard fremstille og læse tegninger der anvendes inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kan ved hjælp af almindelige tegneredskaber udføre konstruktionstegninger manuelt. Derudover kan deltagerne udføre grundlæggende geometriske konstruktioner og anvende korrekte stregtyper og papirformater til givne tegneopgaver.
Fagnummer 44903

Produktionsgrundlaget i træindustrien

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 790,00
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltagerne kan med udgangspunkt i hovedtegninger, oversigtstegninger, deltegninger, skæresedler og operationskort sikre, at produktionsgrundlaget er i orden for udførelse af et produkt.
Fagnummer 44904

Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.116,15
Deltagerne kan anvende og vedligeholde almindeligt forekommende spændeudstyr, herunder planpresse, rammepresse, korpuspresse, trekantspresse, brandslangepresse, bloktvinger, dørtvinger og skruetvinger samt forstå trykcylindres og brandslangers virkemåde. Deltagerne kan udføre de mest almindelige limningsopgaver inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kender til kontrol og test af færdiglimede emner ved forskydning. Deltagerne kender limtyper til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan ud fra tekniske informationsblade anvende limtyperne i praksis. Deltagerne kan foretager limningsopgaver ud fra givne opgaveformuleringer og kan ud fra tekniske og hygiejniske anvisninger vurdere nødvendigheden af personlige værnemidler.
Fagnummer 44905

Limteknik, finér/møbel

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.116,15
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Ved fremstilling af finerplader kan deltagerne foretage opskæring, klipning, fugning og sammensætte finer, så mindst muligt spild opnås, endvidere kender deltagerne til sammenhængen mellem relativ luftfugtighed og træfugt.
Deltageren kender principperne i kantlimning af alm. kanter og runde emner samt softformning.Deltageren kan opskære finer til faconspænd, og kan betjene faconpresse.
Deltageren kan opstille, bruge og vedligeholde gennemløbskantlimer til pålimning af finerkanter og massive kanter.
Deltageren kan ud fra arbejdspladsbrugsanvisninger vurdere nødvendigheden af personlige værnemidler
Fagnummer 44907

Håndværksmæssige møbelsamlinger

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.116,15
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Ved fremstilling af håndværksmæssige møbelsamlinger kan deltagerne anvende almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj, måleværktøjer og rutiner inden for snedkerfaget.

Deltagerne kan vælge og anvende håndværktøj herunder sinkesav, høvl og stemmejern. Med udgangspunkt i prøvesamlinger, herunder sinker, tap/slids, tap/hul mm. kan deltagerne fremstille møbelsamlinger med givne tolerancer.

Deltagerne kan anvende manuelt og maskinelt spændeværktøj.

Deltagerne kan udvælge og anvende de personlige værnemidler, der er nødvendige for at udføre arbejdet under sikkerhedsmæssigt korrekte forhold ud fra arbejdspladsbrugsanvisninger.
Fagnummer 44910

Fremstilling af indvendige trapper

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.932,25
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tilbydes AMU ¿ uddannelser. Deltagerne kan foretage opmåling af et eksisterende trappehul og kan fremstille en kvartsvingstrappe på baggrund af de anvendte opsnøringsteknikker. Deltagerne kan anvende relevante måleværktøjer samt almindeligt håndværktøj og kan vælge og anvende værkstedsmaskiner såsom bånd- og rundsav, tykkelseshøvl, afretter, boremaskine og fræser på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde.
Fagnummer 44911

Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustri

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.484,10
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltagerne kan vedligeholde og anvende håndværktøj til brug i træindustrien, herunder stemmejern, håndhøvl og save samt anvende elhåndværktøj under sikkerhedsmæssige korrekte hensyn.

Deltagerne kan endvidere anvende strygesten, slibemaskiner og fileværktøj og kender forskellige tandformer og skærevinkler.

Deltagerne kan udvælge og anvende de personlige værnemidler der er nødvendige for at udføre arbejdet under sikkerhedsmæssigt korrekte forhold ud fra arbejdspladsbrugsanvisninger.
Fagnummer 46864

Overfladebehandling af træ og pladematerialer

Varighed: 0 dage
AMU-pris: Kr. 62,00
Uden for målgruppe: Kr. 515,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til løv og - og nåletræs opbygning og egenskaber og kender til den indflydelse det har på en efterfølgende overfladebehandling. Deltageren har kendskab til opskæringsformer både for massivt træ samt for finer og kender betydningen af væksturegelmæssigheder i veddet for den efterfølgende overfladebehandling.
Deltageren har, ud fra de forskellige tørhedsgrader, kendskab til vands indvirkning på træ. Deltageren har kendskab til principper vedrørende en konstruktiv træbeskyttelse og en selvimprægnerende træsort.
Deltageren kan med kendskab til opbygning af spånplade, fiberplade og krydsfinerplade give den efterfølgende korrekte overfladebehandling.
Fagnummer 46866

Manuel overfladebehandling i træindustrien

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.494,10
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren kan udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og tredimensionale emner, samt foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr. Deltageren kan ud fra leverandørbetjeningsvejledninger klargøre manuelt sprøjteudstyr samt indstille pumpe-og forstøvertryk og kan ud fra en dysetabel udvælge korrekt dyse og luftkappe til en given opgave. I den forbindelse kan deltagerne anvende viden om de forskellige forstøvningsprincipper, membram- og stempelpumpers virkemåde og korrekt sprøjteafstand. Endelig har deltageren kendskab til sikkerhedsdatablade, betjeningsvejledninger og AT- meddelelser og kan søge informationer om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver, herunder brugen af personlige værnemidler.
Fagnummer 46867

Maskinel pudsning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.494,10
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til opbygningen af slibematerialer, herunder slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets beskaffenhed. Deltageren kan udvælge det rette pudsebånd med udgangspunkt i slibemateriale, rygmateriale, kornstørrelse og belægning til en given pudse- og slibeopgave.
Deltageren har kendskab til vigtigheden af korrekt opbevaring og håndtering af pudsebånd for at minimere skader på båndene. Deltageren kan foretage pudsning af træ og pladematerialer samt lakslibning på flader og kanter af pladematerialer, massiv træ og finerede emner i valsepudsemaskine og bredbåndspudser.
Deltageren har kendskab til valsepudsemaskiners opbygning, herunder valsens beskaffenhed og hårdhed.
Deltageren kender kantpudse-, tværpudse- og bredbåndspudse maskiners virkemåde, herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred, samt indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko.
Deltageren kender eksempler på bestykning af pudsegader til behandling af træ- og pladematerialer samt lak, herunder finishslibeaggregaters virkemåde. Deltagerne kan foretage indstillinger på udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgave.
Deltageren har kendskab til sammenhængen imellem ovennævnte parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende, samt udstyrets energiforbrug og pudsematerialernes standtid.
Deltageren har kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen.
Fagnummer 46868

Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar

Varighed: 0 dage
AMU-pris: Kr. 62,00
Uden for målgruppe: Kr. 515,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder uv-hærdende, opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter, og kan gøre rede for fordele og ulemper ved disse produkters anvendelse. Deltageren har kendskab til fagudtryk som relateres til overfladebehandlingsprodukter, så som tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet.
Deltageren kan vælge det bejdsesystem der er egnet i det konkrete tilfælde, ud fra en viden om forskellige bejdsesystemers egnethed
Deltageren kan til informationssøgning om produkters muligheder og begrænsninger anvende tekniske datablade på forskellige overfladebehandlingsprodukter således, at produktet anvendes optimalt til en given opgave.
Deltageren kan med baggrund i sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser søge informationer om miljø- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandling, herunder bortskaffelse af restprodukter.
Fagnummer 46869

Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 800,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området. Deltageren har kendskab til forskellige reperationsmaterialers anvendelsesmuligheder i forbindelse med døre- og vinduesproduktion, og kan udføre reperationer med egnede materialer. I udførelsen af arbejdet kan deltageren tage hensyn til vinduesbranchens udfaldskrav til malede døre og vinduer og anvende viden om lagtykkelsers indflydelse på beskyttelse og finish samt om imprægnering som supplement til konstruktiv beskyttelse af døre og vinduer mod råd og svampeangreb.Deltageren har kendskab til tekniske datablade og kan søge informationer om egnede overfladebehandlingssystemer til imprægnerede og ikke imprægnerede komponenter. Der lægges særlig vægt på, at deltageren har kendskab til fagudtryk som relateres til overfladebehandlingsprodukter, så som tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet. Deltageren har kendskab til mulighederne for, med baggrund i i sikkerhedsdatablade og AT- meddelelser, at søge informationer om kiljø- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandling, herunder bortskaffelse af restprodukter.
Fagnummer 47668

Grundlæggende faglig regning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.172,70
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig regning til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU. Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere og kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning.
Fagnummer 47839

Beslåning og systembeslag i døre og vinduer samt m

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.380,25
Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse indenfor træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificeret. Deltagerne kan ud fra tegningsbeskrivelse udvælge beslag og befæstningsmateriale samt montere disse korrekt i døre og vinduer i henhold til de gældende regler og standarder fra Dansk Vindues Certifikat (DVC)og de Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (DVV).
Deltagerne kender forskellige typer af beslag til vinduer og døre og kan vælge de typer, herunder systembeslag, der er bedst egnet til et bestemt produkt hvor der også er taget en vurdering af fordele og ulemper forhold til træramme og karms størrelse og vægt.
Deltagerne får kendskab til termo- og energiruders sammensætning og opbygning samt kendskab til relaterede u-værdier, linietab og myndighedskrav og kan i forhold til Dansk Vindues Verifikation (DVV) og Dansk Vindues Certifikat (DVC) udvælge og anvende de korrekte monteringsbånd, opklodsninger, glaslister samt materialer til fastgørelse.
Deltagerne kan udvælge reparationsmaterialer og reparere mindre skader og anvende diverse måleværktøjer og sammenholde produktet med tegningen for kontrolmåling i henhold til de tilladte tolerancer.
Deltagerne kan, ved håndtering af tunge elementer, anvende de, i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og hjælpemidler.
Fagnummer 47841

Træets vækst og opbygning

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 800,00
Målgruppe: adgang til uddannelsen har faglærte i træindustrien eller personer med tilsvarende kvalifikationer. På baggrund af kendskab til træets opbygningog bestanddele såsom rod, bark og krone heriblandt splintved og kerneved samt til veddeyts fysiske egenskaber og vækstmuligheder, kan deltageren udvælge massivtræ til videre forarbejdning
Fagnummer 47842

Håndværksmæssige bygningssamlinger

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.380,25
Målgruppe: Personer der har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede. Ved fremstilling af håndværksmæssige bygningssamlinger kan deltagerne anvende almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj, måleinstrumenter og rutiner inden for snedkerfaget. Deltagerne kan vælge og anvende håndværktøj herunder sinkesav, høvl og stemmejern, og med udgangspunkt i arbejdstegninger, opskæresedler og tilridsning kan deltagerne fremstille bygningssamlinger med givne tolerancer. Deltagerne kan anvende manuel og maskinel spændeværktøj. Deltagerne kan udvælge og anvende de personlige værnemidler der er nødvendige for at udføre arbejdet under sikkerhedsmæssigt korrekte forhold. Deltagerne kender betydningen af det bedst mulige arbejdsmiljø m.h.t. at forebygge psykiske og fysiske skader i forbindelse med arbejdet, herunder tilpasning af arbejdsprocesser og arbejdsmiljø til mennesket
Fagnummer 48408

Bearbejdning af træ på bordfræser

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 496,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.748,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte, som skal kunne udføre bearbejdning af emner på bordfræser inden for træindustrien. Deltageren kan fræse emner i træ efter tegning. Deltageren kan vælge det rette værktøj.

Deltageren kan anvende:

· forskudt land

· forland med og uden fremtræk

· bagland

· skabelon og anløbsring

· tapslæde

· udstyr til små og store emner.

Deltageren kan vedligeholde fræser og udstyr. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Fagnummer 48411

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 1

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.209,25
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der skal kunne arbejde med 3D CAD inden for træindustrien.Det anbefales, at deltagerne har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen 45565 Brug af pc på arbejdspladsen, eller at de har tilsvarende kompetencer. Deltageren kan ved hjælp af 3D CAD software:

bruge simple kommandoer til fremstilling af 3D modeller
fremstille 2D arbejdstegninger ud fra 3D modeller
samle flere 3D tegninger til et samlet produkt
fremstille simple konstruktionstegninger
dokumentere eget arbejde i form af udskrifter.

Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Fagnummer 48412

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 2

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.219,25
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder inden for træindustrien eller som har erfaring med tekniske tegninger. Det anbefales, at deltagerne har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 1, eller at deltagerne har tilsvarende kompetencer. Deltageren kan selvstændigt fremstille tegninger i 3D CAD.

Deltageren kan:

· bruge avancerede kommandoer til fremstilling af 3D modeller
· anvende derive og multibody funktioner
· arbejde med flere arbejdsplaner
· tegne 3D modeller med flere solider
· fremstille retvinklede projektionstegninger ud fra 3D modeller
· foretage mindre ændringer i sideskabeloner
· samle 3D tegninger til et færdigt produkt
· fremstille konstruktionstegninger med udgangspunkt i standarder inden for træindustrien, f.eks. med brud og symmetrilinjer dokumentere eget arbejde i form af udskrifter.


Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Fagnummer 48558

Parametrisk CNC programmering, træ

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte, som skal kunne udføre rationel programmering af CNC-maskiner inden for træbranchen. Det anbefales, at deltagerne har gennemført kursus 44776 CNC programmering i G-koder, træ eller besidder tilsvarende kvalifikationer Deltageren har viden om parametriske programmer til CNC-styrede maskiner.

Deltageren kan:

anvende parametriske formler
fremstille program til skalerbare emner i ISO koder,CAD og dialogprogrammeringssystemer
overføre værktøjsdata og nulpunkter parametrisk til specifik styring
foretage opstilling, prøvekørsel og bearbejdning af emner, f.eks. omfræsning og nedfræsning
foretage og dokumentere beregninger på programmeringstid i forhold til traditionel fremstilling mellem to emner af forskellig størrelse
arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisning(APB)
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej