Murerkurser-åbent værksted

Murerkurser-åbent værksted OBS: Der skal vælges fag for at være sikker på plads på holdet. Tilmeldingen skal minimum ske 8 dage før kursusstart hvis ikke andet er aftalt med uddannelsesstedet.
Fagnummer 40997

Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.
Fagnummer 43145

Natursten på væg og gulv

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan:
Anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer og øvrige materialer ved udlægning af natursten på gulv og væg.
Vejlede om valg af natursten til en given gulv-/vægflade samt redegøre for principper for udlægning og for pleje og vedligehold af natursten med udgangspunkt i DS/EN 12057, DS/EN 12058 og Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra naturstensbranchen.
Vælge arbejdsproces og kvaliteten af materialer ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende skader på natursten.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø.
Fagnummer 43146

Storformatfliser på gulv

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan:
Udføre lægning af gulv med storformatfliser.
Anvende egnede lægningsmetoder og skæreværktøjer, herunder hjælpeværktøjer til håndtering af storformatfliser.
Redegøre for udfaldskrav til et gulv samt om principper for udlægning med udgangspunkt i Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra branchens organisationer og diverse producenter.
Redegøre for pleje og vedligehold. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Fagnummer 44466

Gennembrydning og opbygning af bærende murværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.552,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan i henhold til statiske krav og efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov afstive bærende murværk. Deltagerne kan efterfølgende gennembryde murværket og opbygge samt færdigbearbejde gennembrudsområdet til den krævede form. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnet gennembrudsmetode og værktøj samt egnede materialer til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44472

Gipspudsning med håndværktøj

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre gipspuds med håndværktøj på forskellige relevante underlag og til arbejdet vælge hensigtsmæssigt værktøj.
Fagnummer 44565

Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Udføre skrå- og skålhugning samt nedmure tagsten på gavl.
Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44566

Murede og pudsede gesimser - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre murede og pudsede gesimser under hensyn til kvalitative og æstetiske krav.
Udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims.
Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Fagnummer 44581

Murede gavltrekanter - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf. Deltagerne kan vurdere og udføre forankring af gavle efter gældende regler og vejledninger.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44582

Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.847,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre rygnings- og gratarbejde ved beton- og teglstenstage uden såvel som med anvendelse af mørtel/kit.
Deltagerne kan vurdere og vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype samt hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44583

Murafslutninger - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten i henhold til kvalitative og æstetiske krav.
Vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Fagnummer 44584

Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan udføre fugtisolering i forbindelse med detaljer ved fundament, vindues- og dørfalse samt ved overlukninger i henhold til gældende regler og normer. Deltagerne kan endvidere udføre korrekt varmeisolering og lydisolering ved traditionel muret byggeri efter gældende regler og normer.
Deltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge- og arbejdsmiljølovgivning, samt vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44600

Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.847,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan oplægge tegltage efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger for oplægning af tegltag mv. i eksemplevis "TEGL 36" .

Deltagerne kan medvirke ved valg af undertagstype og konstruktion, samt vurdere et oplagt undertag med henblik på evt. reparation.

Deltagerne kan vurdere om ventilation af tagkonstruktioner er udført efter gældende regler med henblik på rettelse af fejl og mangler.

Deltagerne kan vurdere inddækninger og gennemføringer med henblik på etablering/forbedring og fornyelse.

Deltagerne kan medvirke ved konstruktion og opbygning af brandkamserstatninger og brandsektionsvægge.
Fagnummer 44671

Restaurering af tavl i bindingsværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.552,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav.
Vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk, hvad angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering.
Registrere svampeskader.
Udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj.
Vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som bindingsværk.
Udføre arbejdet efter gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler.
Fagnummer 46675

Armeret sprøjtepuds

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan ud fra materialekendskab vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav. Deltagerne kan påføre og afrette sprøjtepuds i passende lagtykkelse i forhold til valgt armeret pudssystem, samt vælge den type værktøj og arbejdsmetode, herunder til- og afrigge sprøjtemaskine, der vil være mest hensigtsmæssig for at sikre den ønskede kvalitet. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46677

Murstensskaller og murstensmønster på isolering

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller praktisk erhvervserfaring, som har eller ønsker job inden for området. Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan tillige udføre murstensmønster i armeret grundpuds med tilhørende slutpudssystem samt vurdere kvaliteten af udført arbejde. Endelig kan deltagerne sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 47128

Proces- og kvalitetssikring af vådrum

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.278,10
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltageren kan til en given opgave udarbejde en sеvel manuel som elektronisk plan for kvalitetssikring af udfшrelsen af vеdrum, som omfatter de enkelte arbejdsprocesser ud fra viden om gжldende krav til udfшrelse af vеdrum og praktiske metoder til kvalitetssikring. Deltageren kan inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen samt lшbende sikre kvaliteten, sе det fжrdige vеdrum opfylder alle krav til vеdrumssikring. Endelig kan deltageren i planen beskrive, hvilke krav til sikkerhed og arbejdsmiljш, der skal overholdes.
Fagnummer 47130

Vådrum - anvendelse af love og regler

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 790,00
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere samt andre, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan redegøre for, om alle funktionskrav til etablering og renovering af et givet vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger og kan i den forbindelse vurdere, om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt. Deltagerne kan opstille en handlingsplan for den praktiske etablering og renovering af vådrum med vådrumssikring i dialog med kunden og andre samarbejdspartnere. Endelig kan deltagerne vurdere behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47131

Glasbyggesten i boliger

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan udføre murede vægge i glasbyggesten ud fra viden om fordele/ulemper ved valg af forskellige glasbyggestenssystemer samt proces- og produktanvisninger fra leverandører. Deltagerne har desuden en sådan viden om andre glasbygningsdele, herunder hjørnesten og afslutningsskinner, at de kan vejlede kunder i materialevalg, der opfylder såvel kvalitative som æstetiske krav. Deltagerne kan ligeledes sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til de statiske problemer, som er forbundet med feltstørrelser, underlag og øvrige tilstødende konstruktioner og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, således at arbejdet løbende kvalitetsvurderes og gældende krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø er overholdt.
Fagnummer 47132

Flisegulve - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.291,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. På baggrund af viden om opbygning af tunge gulvkonstruktioner og anbefalinger til betontyper og armering i vådrum, kan deltagerne vurdere underlagets egnethed forud for lægning af fliser, således at gældende krav og anvisninger er overholdt. Deltagerne kan opmåle, tildanne, lægge fliser ud fra viden om slidstyrke samt kvalitative og æstetiske krav til den færdige overflade i forbindelse med en given opgave. Desuden kan deltagerne vælge egnede lægge- og skæreværktøjer til arbejdets udførelse og tilgodese hensyn til installationer, afløb og eventuelle dekorationer og åbninger. Deltagerne kan i dialog med kunden vejlede om mulige løsninger og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, kvalitetssikre udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47135

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.291,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan støbe og opføre tunge væg- og gulvkonstruktioner i vådrum på baggrund af viden om gældende regler, normer, anvisninger og udfaldskrav til de færdige konstruktioner. Deltagerne kan som udgangspunkt for valg af konstruktioner i vådrum anvende tabellerne om belastningsklasser i By og Byg Anvisning og kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelse af basiskonstruktioner i et vådrum, som lever op til såvel krav om tolerancer som kvalitative og æstetiske krav. Endelig kan deltagerne gennemføre kvalitetssikring af det udførte arbejde og sikre, at krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47138

Mosaikfliser på væg og gulv

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.291,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan opsжtte/nedlжgge mosaikfliser pе vжgge og gulve, herunder tildanne og anvende rette og krumme hjшrneprofiler og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder foretage en opmеling og en udlжgning, som sikrer et bеde kvalitativt og жstetisk udseende i den fжrdige overflade, hvor hensyn til installationer, aflшb, eventuelle dekorationer og еbninger ogsе er tilgodeset. Deltagerne har desuden en sеdan viden om forskellige mosaiktyper, at de kan vurdere underlagets egnethed forud for opsжtning/nedlжgning af mosaikfliser og kan med udgangspunkt i et givent flisevalg vжlge egnede lжgge- og skжrevжrktшjer. Deltagerne kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlжgge udfшrelsen af en given mosaikfliseopgave, gennemfшre kvalitetssikring heraf og sikre, at hensyn til miljш, sikkerhed og arbejdsmiljш overholdes.
Fagnummer 47277

Muret spindeltrappe

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltageren kan ud fra givent projektmateriale afsætte, udmåle og foretage udlæg til murede spindeltrapper og kan på baggrund af valg af murerteknik, materialer og hjælpeværktøjer opmure en spindeltrappe, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse. Deltageren kan sammen med kunder og andre håndværkere inddrage æstetiske hensyn og kan planlægge og kommunikere således at hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes under udførelse af arbejdet.
Fagnummer 47897

Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.820,50
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan ud fra viden om principper for tegning og konstruktion af traditionelle murede overlukninger tegne disse i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt. Deltagerne har viden om stilperioder og kan redegøre for hvordan de enkelte overlukninger er placeret i forhold til en tidsperiode. Deltagerne kan på baggrund af konstruktioner i 1:1 fremstille skabeloner/skiver til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. Endelig kan deltagerne vurdere kvalitet af eget arbejde samt behov for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 48034

Restaurering - Anvendelse af stilhistorie

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 496,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.419,80
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker at beskæftige sig med opgaver inden for renovering og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Deltageren kan:
Aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng.
Vurdere forskellige stilperioder.
Arbejde praktisk med periodens håndværk, materialer og rekonstruktion af bygningsdetaljer.
Udføre arbejdet under hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger.

Uddannelsen gennemføres i følgende stilperioder:
__ Middelalder, romansk og gotisk stil
__ Renaissance
__ Barok og rokoko
__ Klassicisme
__ Historicisme og skønvirke
__ Modernisme, Funkis
Fagnummer 48257

Fugtsikring af kældre

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.704,90
Målgruppe: Håndværkere, primært murere, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan:
Arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader ud fra viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader.
Tilrettelægge og udføre løbende kvalitetssikring af eget og andres arbejde.
Planlægge og udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Fagnummer 48258

Montage af murkonsoller/overliggere

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 962,45
Målgruppe: Håndværkere, primært murere, som har eller søger job inden for området. Deltageren kan på baggrund af kendskab til forskellige konsolsystemer til brug for byggetekniske løsninger ved f.eks. hjørnevinduer og brede åbninger montere murkonsoller og tilhørende overliggere. Deltageren kan i den forbindelse aflæse tabeller til brug for belastning og montage og kan i praksis foretage den efterfølgende på-muring, og herunder udføre den korrekte fugtsikring. Endelig kan deltageren planlægge og forestå en kvalitetssikring af eget og andres arbejde til en given standard og samtidig sikre, at alt arbejde sker under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej