Murerkurser-åbent værksted

Murerkurser-åbent værksted Tilmelding skal finde sted senest kl. 12.00 dagen før ønsket start.
Fagnummer 40340

CAD - 2D på byggepladsen

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.490,65
Målgruppe: Alle bygningsarbejdere, herunder byggepladsledere, formænd, sjakbajser og personer med kendskab til bygningskonstruktioner samt tegnings- og beskrivelsesmateriale. Deltagerne kan udveksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere via mail og Internet. Deltagerne kan håndtere og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. Deltagerne kan oprette nye og redigere eksisterende 2D CAD-tegninger og kan dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner.
Fagnummer 40361

Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 983,55
Målgruppe: Tømrere og andre bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltageren kan opstille vægkonstruktioner i letbeton under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og kan ved arbejdets udførelse følge relevante anvisninger.
Fagnummer 40611

Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.422,55
Målgruppe: Murere og bygningshåndværkere, der ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne har et sådant kendskab til eksisterende isoleringskrav og mulighederne for energirigtige løsninger, at de kan medvirke ved rådgivning og planlægning ved såvel nybyggeri, som ved om- og tilbygning, så boligen opfylder gældende isoleringskrav og indrettes med henblik på at reducere energiforbruget. Deltagerne kan i den forbindelse udvælge materialer og konstruktioner med henblik på at anvende energirigtige løsninger ved isolering af boliger. Endelig kan deltagerne planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. miljø og arbejdsmiljø.
Fagnummer 40618

Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 108,00
Uden for målgruppe: Kr. 935,55
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan tage de nødvendige hensyn ved deltagelse i isolerings- og renoveringsopgaver af fredede og bevaringsværdige bygninger. I den forbindelse kan deltagerne medvirke ved vurdering af, hvorvidt en udvendig eller indvendig tillægsisolering er mest hensigtsmæssig i en konkret situation.
Fagnummer 40905

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver. Deltagerne kan desuden vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger.
Fagnummer 40997

Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.
Fagnummer 43145

Natursten på væg og gulv

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer og øvrige materialer ved udlægning af natursten på gulv og væg. Med udgangspunkt i DS/EN 12057, DS/EN 12058 og Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra naturstensbranchen kan deltagerne vejlede om valg af natursten til en given gulv-/vægflade samt redegøre for principper for udlægning og for pleje og vedligehold af natursten. Deltagerne kender til de mest almindeligt forekommende skader på natursten og kan sikre kvaliteten gennem valg af produkt og proces, således at skader undgås under skyldig hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Fagnummer 43146

Storformatfliser på gulv

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.422,55
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan udføre lægning af gulv med storformatfliser og kan i den forbindelse anvende egnede lægningsmetoder og skæreværktøjer, herunder hjælpeværktøjer til håndtering af storformatfliser. Med udgangspunkt i Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra branchens organisationer og diverse producenter kan deltagerne redegøre for udfaldskrav til et gulv samt om principper for udlægning. Desuden kan deltagerne redegøre for pleje og vedligehold. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Fagnummer 44466

Gennembrydning og opbygning af bærende murværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.597,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan i henhold til statiske krav og efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov afstive bærende murværk. Deltagerne kan efterfølgende gennembryde murværket og opbygge samt færdigbearbejde gennembrudsområdet til den krævede form. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnet gennembrudsmetode og værktøj samt egnede materialer til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44467

Dekorationsmurværk - udførelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.019,10
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt på basis af viden om og færdigheder i opførsel af murede konstruktioner udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44469

Kvadre og palæpuds - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.597,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og inddele til pudsede kvadre, reparere eksisterende kvadre, tildanne skabeloner til forskellige pudsopgaver og udføre stænk- og skrabepuds o.a. ældre overfladebehandlinger. Deltagerne kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj.
Fagnummer 44556

Restaurering af stuk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.665,40
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere og stukkatører samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltageren kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov restaurere eksisterende stuk. Deltageren kan i den forbindelse vurdere eksisterende stukarbejder med henblik på restaurering, fremstille velegnede skabeloner og forme samt vælge hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse samt vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af det restaurerede.
Fagnummer 44561

Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 108,00
Uden for målgruppe: Kr. 976,95
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan under hensyn til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov vurdere og udføre inddækningsforhold på beton- og teglstenstage ved gennemføringer og lignende, herunder ovenlysvinduer og skorstene mv. samt tildanne tagsten så efterfølgende inddækning er mulig.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44562

Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 216,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.733,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav og vejledninger samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov etablere tagflader af vinge- og falstagsten. Deltagerne kan i den forbindelse fastlægge lægteafstand og dækbredde samt oplægge og fastgøre tagstene korrekt.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44563

Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 216,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.723,90
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udmåle, tildanne og montere tagsten i beton og tegl ved skotrender.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44565

Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims. Deltagerne kan i den forbindelse fortage skrå- og skålhugning samt nedmure tagsten på gavl. Deltagerne kan endvidere vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44566

Murede og pudsede gesimser - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.422,55
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murede og pudsede gesimser. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims. Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44570

Murede smighjørner - opførelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre udmåling og anlæg til, samt opførelse af smighjørner i forskellige vinkler i murværk.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44581

Murede gavltrekanter - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf. Deltagerne kan vurdere og udføre forankring af gavle efter gældende regler og vejledninger.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44582

Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.881,40
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre rygnings- og gratarbejde ved beton- og teglstenstage uden såvel som med anvendelse af mørtel/kit.
Deltagerne kan vurdere og vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype samt hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44583

Murafslutninger - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten. Deltageren kan i den forbindelse vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44584

Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan udføre fugtisolering i forbindelse med detaljer ved fundament, vindues- og dørfalse samt ved overlukninger i henhold til gældende regler og normer. Deltagerne kan endvidere udføre korrekt varmeisolering og lydisolering ved traditionel muret byggeri efter gældende regler og normer.
Deltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge- og arbejdsmiljølovgivning, samt vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44599

Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb.

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 108,00
Uden for målgruppe: Kr. 698,45
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan på baggrund af kvalitetskrav, viden om gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger om oplægning af tagsten, f.eks. ”TEGL 36”, medvirke ved kvalitetssikring og overholdelse af arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med oplægning af tagsten.
Fagnummer 44600

Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.881,40
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan oplægge tegltage efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger for oplægning af tegltag mv. i eksemplevis "TEGL 36" .

Deltagerne kan medvirke ved valg af undertagstype og konstruktion, samt vurdere et oplagt undertag med henblik på evt. reparation.

Deltagerne kan vurdere om ventilation af tagkonstruktioner er udført efter gældende regler med henblik på rettelse af fejl og mangler.

Deltagerne kan vurdere inddækninger og gennemføringer med henblik på etablering/forbedring og fornyelse.

Deltagerne kan medvirke ved konstruktion og opbygning af brandkamserstatninger og brandsektionsvægge.
Fagnummer 44611

Dekorativt fugearbejde - udførelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.019,10
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljøregler udføre forskellige gamle kendte fugetyper i murværk. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44612

Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.280,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt i henhold til gældende regler for udførelse af vådrum, opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede underlag, og i den forbindelse placere og udføre flexsible/elastiske fuger korrekt. Deltagerne kan vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44620

Glitpuds - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.597,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan udføre glitpuds med hydrauliske mørtler såvel som luftmørtler i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov. Deltagerne kan anvende ens- og flerfarvet stucco lustro på murede overflader. Deltagerne kan i den forbindelse vurdere undergrundens beskaffenhed og vælge velegnede materialer samt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44622

Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.808,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov pudse vægge og lofter opbygget af brædder med rørvæv. Deltagerne kan i den forbindelse vurdere og klargøre bræddevægge eller -lofter med rør til puds, vælge hensigtsmæssige murmaterialer og værktøj som tilgodeser kravene til det færdige resultat, samt påføre grov- og finpuds til ønsket overfladeresultat er opnået, og vejlede kunder/bygherren om efterfølgende hensigtsmæssig vedligeholdelse af det pudsede.
Fagnummer 44626

Grov- og finpudsede overflader - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.597,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre grov- og finpudsede overflader på murværk af teglsten, porebeton og letklinkerbeton og hertil vælge egnede materialer og værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44670

Overfladebehandling med kalkning af murværk

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.853,60
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler.
Deltageren kan vurdere overflader som skal behandles samt vælge, sammensætte og anvende hensigtsmæssig mørtel til overfladebehandlingen under hensyn til materialernes hærdningstider og forenlighed.
Deltageren kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssigt værktøj.
Deltageren kan vejlede kunde/bygherre om vedligeholdelse af det overfladebehandlede.
Fagnummer 44671

Restaurering af tavl i bindingsværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.597,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler.
Deltagerne kan vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk for så vidt angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering.
Deltagerne kan registrere svampeskader.
Deltagerne kan udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj.
Deltagerne kan vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som bindingsværk.
Fagnummer 44674

Anvendelse af love og regler ved byfornyelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 749,70
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan, i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter, som bygningshåndværkere anvende gældende regler for byfornyelse og udvikling af byer, samt gældende regler for miljø og arbejdsmiljø.
Deltagerne kan i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesarbejder i beboede ejendomme sikre, at ulemper for beboere minimeres således at beboede arealer afskærmes i fornødent omfang, så beboere uhindret og fortsat kan anvende deres bolig.
Deltagerne kan sikre at byfornyelsesarbejder i beboede ejendomme kan gennemføres uden fare for omgivelserne.
Fagnummer 46670

Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetence eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan ud fra æstetiske og fugtmæssige forhold vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave og kundeønsker og kan montere de til sokkel hørende delelementer, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds. Deltagerne kan udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem og kvalitetsvurdere det udførte arbejde. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46671

Udvendig tillægsisolering på let underlag

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan vælge, tildanne og montere isolering samt vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder den klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på let underlag i henhold til given opgave og kundekrav. Deltagerne kan ud fra vurdering af terrænkategori, vurdere underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger
Fagnummer 46672

Udvendig isolering på tungt underlag

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan tildanne og montere isolering samt vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder den klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på tungt underlag. Deltagerne kan på baggrund af vurdering af terrænkategori, vurdere underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne. Arbejdet udføres i henhold til kundekrav, gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46673

Udvendig isolering - Kreativ udsmykning

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav vælge, tildanne og montere isolering med spring i isoleringstykkelse som kreativ udsmykning af vægflader. I den forbindelse kan deltagerne udføre fremspring korrekt samt vælge hensigtsmæssigt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende. Deltagerne kan vurdere kvaliteten af det udførte arbejde og sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46674

Armeret håndpuds

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav. Desuden kan deltagerne manuelt påføre og afrette armeret pudssystem, samt vælge den type værktøj og arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation. Deltagerne kan kvalitetsvurdere det udførte arbejde samt sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning samt under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46676

Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Murere og andre med tilsvarende kompetencer og erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan vurdere og vælge det slutpudssystem, som ud fra et givent udfaldskrav vil være mest hensigtsmæssigt at anvende. Deltagerne kan ud fra materialekendskab påføre og færdiggøre slutpudssystem i flere farver med skarpe afgrænsninger, samt vælge materialer, værktøj og den arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til kundeønsker. Deltagerne kan vurdere kvaliteten af udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46677

Murstensskaller og murstensmønster på isolering

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller praktisk erhvervserfaring, som har eller ønsker job inden for området. Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan tillige udføre murstensmønster i armeret grundpuds med tilhørende slutpudssystem samt vurdere kvaliteten af udført arbejde. Endelig kan deltagerne sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 47125

Dekorationer i gulv- og vægfliser

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan konstruere, tegne og udføre almindeligt forekommende geometriske figurer til dekoration i gulv- og vægfliser og kan vejlede og gå i dialog med kunder om valg af produkter og udførelse, således at kvalitative og æstetiske hensyn inddrages. På baggrund af teoretisk og praktisk viden om konstruktionskrav kan deltagerne planlægge arbejdes udførelse med inddragelse af løbende kvalitetssikring, der sikrer, at fagets normer og standarder til enhver tid er overholdt samtidig med, at også krav til arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes.
Fagnummer 47127

Udførelse af designelementer i vådrum

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.331,60
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan udmåle og tildanne flisestørrelser til montering på designelementer i forskellige vådrumsudformninger. Deltagerne har et sådant materialekendskab og viden om designelementer, herunder brugen af krumme og rette profiler, designafløb o.a., at deltagerne i dialog med kunde kan vejlede om materialevalg, der sikrer det ønskede kvalitative og æstetiske udtryk i den færdige udførelse af et vådrum. Deltagerne kan udføre arbejde med vådrumsudformninger efter en forudgående plan, der dels inddrager øvrige samarbejdspartnere og dels inddrager en løbende kvalitetssikring. Endelig kan deltagerne sikre, at regler, normer og anvisninger overholdes, samt sikre, at hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47128

Proces- og kvalitetssikring af vådrum

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.303,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltageren kan til en given opgave udarbejde en såvel manuel som elektronisk plan for kvalitetssikring af udførelsen af vådrum, som omfatter de enkelte arbejdsprocesser ud fra viden om gældende krav til udførelse af vådrum og praktiske metoder til kvalitetssikring. Deltageren kan inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen samt løbende sikre kvaliteten, så det færdige vådrum opfylder alle krav til vådrumssikring. Endelig kan deltageren i planen beskrive, hvilke krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, der skal overholdes.
Fagnummer 47129

Vådrum - udførelse af vådrumssikring

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.377,00
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere, samt andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav udføre vådrumssikring af let og tungt vådrum efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov, By og Byg Anvisning 200 samt proces- og produktanvisninger fra diverse leverandører af vådrumssystemer. Deltagerne kan til en given opgave vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også vedrører afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen. Deltagerne kan desuden i samarbejde med andre samarbejdspartnere gennemføre og efterleve en given plan for vådrumssikring og udføre de nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47130

Vådrum - anvendelse af love og regler

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 813,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere samt andre, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan redegøre for, om alle funktionskrav til etablering og renovering af et givet vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger og kan i den forbindelse vurdere, om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt. Deltagerne kan opstille en handlingsplan for den praktiske etablering og renovering af vådrum med vådrumssikring i dialog med kunden og andre samarbejdspartnere. Endelig kan deltagerne vurdere behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47131

Glasbyggesten i boliger

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 118,00
Uden for målgruppe: Kr. 960,85
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan udføre murede vægge i glasbyggesten ud fra viden om fordele/ulemper ved valg af forskellige glasbyggestenssystemer samt proces- og produktanvisninger fra leverandører. Deltagerne har desuden en sådan viden om andre glasbygningsdele, herunder hjørnesten og afslutningsskinner, at de kan vejlede kunder i materialevalg, der opfylder såvel kvalitative som æstetiske krav. Deltagerne kan ligeledes sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til de statiske problemer, som er forbundet med feltstørrelser, underlag og øvrige tilstødende konstruktioner og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, således at arbejdet løbende kvalitetsvurderes og gældende krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø er overholdt.
Fagnummer 47132

Flisegulve - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.331,60
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. På baggrund af viden om opbygning af tunge gulvkonstruktioner og anbefalinger til betontyper og armering i vådrum, kan deltagerne vurdere underlagets egnethed forud for lægning af fliser, således at gældende krav og anvisninger er overholdt. Deltagerne kan opmåle, tildanne, lægge fliser ud fra viden om slidstyrke samt kvalitative og æstetiske krav til den færdige overflade i forbindelse med en given opgave. Desuden kan deltagerne vælge egnede lægge- og skæreværktøjer til arbejdets udførelse og tilgodese hensyn til installationer, afløb og eventuelle dekorationer og åbninger. Deltagerne kan i dialog med kunden vejlede om mulige løsninger og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, kvalitetssikre udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47133

Avanceret flisearbejde

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 590,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.484,00
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer, som væg- og gulvflader skal opfylde, for at kunne anvendes som underlag for fliser. Ligeledes kan deltagerne vejlede kunder om valg af fliser, fuge- og klæbeprodukter med udgangspunkt i den valgte flises bearbejdelighed, slidstyrke, skridsikkerhed, format, vandabsorbering og rengøring/vedligeholdelse. Deltagerne kan håndtere diverse tegneredskaber til brug for konstruktion og optegning af dekorative elementer som figurer, border, friser og kan udføre dekorative elementer i fliser med blød og hård skærv og vælge egnede skæreværktøjer hertil. Endelig kan deltagerne planlægge arbejdets udførelse, foretage kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47135

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.331,60
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan støbe og opføre tunge væg- og gulvkonstruktioner i vådrum på baggrund af viden om gældende regler, normer, anvisninger og udfaldskrav til de færdige konstruktioner. Deltagerne kan som udgangspunkt for valg af konstruktioner i vådrum anvende tabellerne om belastningsklasser i By og Byg Anvisning og kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelse af basiskonstruktioner i et vådrum, som lever op til såvel krav om tolerancer som kvalitative og æstetiske krav. Endelig kan deltagerne gennemføre kvalitetssikring af det udførte arbejde og sikre, at krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47138

Mosaikfliser på væg og gulv

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.331,60
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan opsætte/nedlægge mosaikfliser på vægge og gulve, herunder tildanne og anvende rette og krumme hjørneprofiler og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder foretage en opmåling og en udlægning, som sikrer et både kvalitativt og æstetisk udseende i den færdige overflade, hvor hensyn til installationer, afløb, eventuelle dekorationer og åbninger også er tilgodeset. Deltagerne har desuden en sådan viden om forskellige mosaiktyper, at de kan vurdere underlagets egnethed forud for opsætning/nedlægning af mosaikfliser og kan med udgangspunkt i et givent flisevalg vælge egnede lægge- og skæreværktøjer. Deltagerne kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelsen af en given mosaikfliseopgave, gennemføre kvalitetssikring heraf og sikre, at hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes.
Fagnummer 47276

Rundt murværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.422,55
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltageren kan planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker herunder konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring. Deltageren kan vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn og planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere samt deltage i og angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk med løbende hensyntagen til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.
Fagnummer 47895

Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 236,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.691,70
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til bygningshåndværkere, primært murere og malere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan udføre tyndpuds på forskellige typer af underlag ud fra en vurdering af et givent underlags beskaffenhed som tyndpudsbærer. Således har deltagerne viden om forskellige tyndpudsprodukter til brug for udvendige og indvendige overflader, og kan på baggrund af æstetiske og tekniske betragtninger vejlede kunden i valg af produkt. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47897

Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 590,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.884,25
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan ud fra viden om principper for tegning og konstruktion af traditionelle murede overlukninger tegne disse i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt. Deltagerne har viden om stilperioder og kan redegøre for hvordan de enkelte overlukninger er placeret i forhold til en tidsperiode. Deltagerne kan på baggrund af konstruktioner i 1:1 fremstille skabeloner/skiver til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. Endelig kan deltagerne vurdere kvalitet af eget arbejde samt behov for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 48034

Restaurering - Anvendelse af stilhistorie

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 472,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.477,20
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker at beskæftige sig med opgaver inden for renovering og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng. Deltagerne får således en baggrund for vurdering af forskellige stilperioder. Der arbejdes praktisk med periodens håndværk, materialer og rekonstruktion af bygningsdetaljer.
Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger.
Uddannelsen gennemføres i følgende stilperioder: __ 1: Middelalder, romansk og gotisk stil __ 2: Renaissance __ 3: Barok og rokoko __ 4: Klassicisme __ 5: Historicisme og skønvirke __ 6: Modernisme, Funkis
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej